Integrácia

Integrácia občanov so zdravotným postihnutím do spoločnosti. Pojem integrácia sa za posledné roky používa dosť často v súvislosti s ľuďmi so zdravotným postihnutím. V jednoduchosti je to zaradenie sa do spoločnosti. Hlavným predpokladom pre úplné začlenenie ťažko zdravotne postihnutých do spoločnosti by malo byť zabezpečenie rovnakých podmienok prístupu ku všetkému ako majú ľudia bez postihnutia. To znamená, verejné priestory budú prístupné pre ľudí s obmedzenou pohyblivosťou, budú zrozumiteľne označované pre ľudí s postihnutím zraku či sluchu, každý bude môcť v systéme vzdelávania čo najviac rozvinúť a potom v zamestnaní maximálne využiť svoje schopnosti a podobne. Okrem podmienok pre život ľudí so zdravotným postihnutím, ktoré poskytuje štát, je však veľmi dôležitý prístup verejnosti k tejto skupine ľudí. Je dôležité ako občania vnímajú potreby ľudí so zdravotným postihnutím vo svojom okolí, či berú človeka s postihnutím ako záťaž, alebo ako rovnocenného partnera, ktorý v určitých situáciách potrebuje prispôsobené podmienky. Východiskom integrácie je rešpektovanie princípu rovnosti. Znamená to, že každý človek by mal mať rovnakú príležitosť (teda nie automaticky rovnakú úroveň) realizovať svoje plány a predstavy o živote a vo vzťahu k ostatným by mal mať vytvorené porovnateľné podmienky na rozvoj vlastnej aktivity vedúcej k ich napĺňaniu. V našom OZ Plamienok nádeje sa snažíme od malička naše deti v rámci možností integrovať do spoločnosti. Či už je to navštevovaním predškolských a školských zariadení, no snažíme sa ich začleňovať najmä v kultúrnom, spoločenskom a športovom živote. Aby aj oni mohli zažiť nezabudnuteľné chvíle vnímania pekných vecí okolo seba, alebo prežili športový úspech, či už svoj alebo iných. Je to veľmi dôležité aj pre rodičov a rodiny takýchto ľudí, aby ani oni nezostali izolovaní vo svojich domovoch, ale mohli žiť plnohodnotný a spokojný život. Niekedy je veľmi ťažké odstraňovať bariéry a presviedčať „zdravých „, že sa to dá, len je potrebná dávka ochoty, tolerancie a trpezlivosti, že netreba hneď utekať pred možnými problémami. Ten dobrý pocit, že umožníme ľuďom na vozíku niečo krásne zažiť, dopriať im byť dôležitými a užitočnými pre našu spoločnosť, je prekrásny a obohacujúci pre nás všetkých.