O Nás

Naše Občianske združenie Plamienok nádeje bolo zaregistrované 23.12.2004. Založili sme ho my, rodičia zdravotne postihnutých detí preto, aby sme mohli pomôcť našim deťom, no aj ostatným s podobným alebo iným postihnutím v našom širšom okolí. .

Pravidelne pomáhame týmto deťom 

Organizačnú štruktúru tvorí:

  • Valné zhromaždenie
  • Správna rada
  • Dozorná rada

Naše poslanie

1. Pomôcť handicapovaným deťom, mládeži a dospelým s telesným, príp.mentálnym postihnutím.

2. Pomáhať rodičom získavať alternatívne zdroje financovania alebo priame spolufinancovanie liečby, rehabilitácií, sociálnych rehabilitácií, zdravotných a učebných pomôcok, pomôcok v oblasti komunikácie a mobility, podľa finančných možností združenia

3. Poskytovanie informácií, poradenstva a konzultácií v oblasti špeciálneho školstva, sociálnej práce, sociálneho práva a špeciálnej starostlivosti.

4. Sociálna rehabilitácia, rekondičné pobyty, športové a kultúrne podujatia. Organizovanie hudobných a divadelných podujatí pre deti.

5. Organizovanie odborných konferencií, seminárov a vzdelávacích podujatí.

6. Publikačná a prednášková činnosť týkajúca sa aktivít občianskeho združenia Plamienok nádeje

7. Spolupráca so zástupcami zákonodárnej a výkonnej moci pri úprave legislatívy týkajúcej sa práce, sociálnych vecí, rodiny a postavenia handicapovaných občanov v spoločnosti.

8. Prevádzkovanie alebo spolupráca pri prevádzke detských integračných centier, rehabilitačných centier a chránených dielní.

9. Ambulantná práca so zdravotne postihnutými.